Система автоматизації обліку «ІС-ПРО»

Система «ІС-ПРО», розроблена компанією «Інтелект-сервіс» створена для управління підприємствами різних форм власності та різного профілю. Система «ІС-ПРО» підтримує стандарт MRP II – один із самих розповсюджених методів управління виробництвом, що використовується у світовій практиці. Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу для виробництва продукції.

Система «ІС-ПРО» дозволяє вести облік взаємовідносин з контрагентами, управляти логістикою і складськими ресурсами, планувати та вести облік виробництва, управляти кадрами і робити розрахунок заробітної плати, керувати експортно-імпортними операціями, вести бухгалтерський та податковий облік, вираховувати бюджетування та робити фінансовий аналіз.

Замовити безкоштовне дослідження

Кожне впровадження потребує детального аналізу та дослідження роботи підприємства. Заповніть форму для звязку зі спеціалістом.

Модулі системи:

 1. Бухгалтерський облік

  • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
  • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
  • Мультивалютний облік
  • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
  • Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків
  • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об’єктів аналітичного обліку
  • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.

 2. Податковий облік

  • Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах
  • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
  • Облік валових доходів і валових витрат

 3. Облік запасів

  Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Система забезпечує:

  • облік запасів в натуральному і вартісному вираженні;
  • дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку;
  • розраховувати фактичну собівартість по методах:
   • собівартості кожної одиниці,
   • за середньою собівартістю,
   • ФІФО,
   • ЛІФО
   • ціни останнього приходу.

  Вартісна оцінка запасів проводиться відносно двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і у валюті, яка оголошена як базова.Аналітичний облік запасів в системі ведеться по наступних характеристиках:

  • артикули;
  • характеристики артикулів;
  • номенклатурні групи;
  • атрибути;
  • місця зберігання і переробки;
  • власники (розрізняються запаси власні і прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

 4. Управління закупівлями

  • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
  • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
  • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахунках- накладних;
  • облік повернень товару постачальникам;
  • облік розрахунків по консигнації;
  • реєстрація поступлення товару з митних складів;
  • ведення бухгалтерського обліку по закупівлях.

 5. Управління збутом

  • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
  • облік повернення товару і готової продукції покупцями;
  • ведення розрахунків із покупцями по рахункам-накладни на продаж;
  • резервування товару;
  • облік розрахунків із консигнаторами;
  • ведення бухгалтеського обліку по реалізації;
  • формування звітності по реалізації і розрахунками із покупцями.

 6. Облік автотранспорту

  • Обліку наявності і роботи автотранспорту, в т.ч. надання танспортних послуг
  • Обліку топлива і ПММ
  • Обліку роботи водіїв
  • Обліку пробігу автомобільних шин
  • Обліку акумуляторів
  • Планування проведення технічного обслуговування

 1. Облік основних засобів
  Функції підсистеми:

  • ведення картотеки основних засобів;
  • реєстрація документів про рух;
  • нарахування амортизації;
  • переоцінка основних засобів;
  • інвентаризація основних засобів і НМА;
  • ведення спеціальних довідників;
  • формування і висновок звітів по обліку основних засобів.

  Підсистема “Облік основних засобів” складається з наступних модулів:

  • Модуль Налаштування ОЗ призначений для настроювання алгоритмів розрахунку амортизації і ведення довідників підсистеми.
  • Модуль Картотека ОЗ призначена для роботи з картотекою основних засобів, введення початкових залишків.
  • Модуль Документи руху ОЗ призначений для реєстрації в системі первинних документів по усім видам руху основних засобів. Одночасно з реєстрацією відбувається проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, які щойно надішли.
  • Модуль Відомість інвентаризації ОЗ призначений для формування відомостей інвентаризації.
  • Модуль Відомість переоцінки ОЗ призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів.
  • Модуль Розрахунок амортизації ОЗ призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів.
  • Модуль Керування обліковими періодами ОЗ призначений для закриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.
  • Модуль Звіти по ОЗ призначений для формування вихідних форм.

  Реалізовано управління доступом до Картотеки ОЗ, документів руху і відомостей амортизації, інвентаризації, переоцінки.

 2. Облік коштів

  • Ведення кошторису витрат організації.
  • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
  • Облік отриманих асигнувань.
  • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань.
  • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
  • Створення банківських і касових платіжних документів.
  • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
  • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
  • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
  • Облік депонованої заробітної плати
  • Формування меморіальних ордерів.
  • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс….).
  • Формування карток аналітичного обліку.
  • Формування Головної книги.
  • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

 3. Розрахунки з контрагентами

  • Картотека обліку взаєморозрахунків.
  • Рахунки оплати та отримання коштів.
  • Формування актів звірки.
  • Формування актів приймання і виконання робіт.
  • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.

 4. Облік договорів

  • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
  • Формування документів на основі договорів.
  • Контроль розрахунків та виконання договорів.

 5. Облік кадрів

  • ведення особистих справ співробітників
  • створення та ведення графіка відпусток
  • створення штатного розпису
  • внесення змін у штатний розпис
  • створення шаблонів наказів,
  • формування наказів на підставі шаблонів,
  • формування різної звітності
  • передача даних у підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати

 6. Облік праці і заробітної плати

  • Розрахунок різних видів нарахувань і утримань по заробітній платі і відрахувань у фонди
  • Можливість настроювання алгоритму користувача для розрахунку суми за видом оплати або нарахуванням у фонд
  • Ведення особових рахунків співробітників
  • Збереження наказів на призначення і переміщення працівників
  • Збереження архіву розрахункових листків працівників до 10 років
  • Підтримка довільної кількості різних графіків роботи
  • Ведення табельного обліку по дням або підсумовано за місяць
  • Можливість автоматичного перерахунку сум видів оплат і нарахувань у фонди за закриті періоди у випадку змін законодавства або виявлення помилок
  • Використання даних наказів при перерахунках закритих періодів
  • Підтримка обліку внутрішнього сумісництва
  • Можливість обробки і збереження первинних документів у виді пачок (папок)
  • Обробка індивідуальних і бригадних нарядів
  • Формування платіжних відомостей. Взаємозв’язок з касою
  • Можливість виплати заробітної плати та аліментів через касу, банк або поштою
  • Можливість формування платіжних доручень на перерахування податків і внесків у бюджет і позабюджетні фонди при формуванні платіжних відомостей
  • Формування списків на перерахування. Взаємозв’язок з банком
  • Можливість формування проведень та їх передачі у підсистему Головна книга
  • Формування звітів за видами оплат, замовленнями, бухгалтерськими рахунками, нарахуваннями у фонди і т.д. Звіти формуються по підприємству і по підрозділах
  • Можливість формування звітів за поточний період і за закриті періоди
  • Формування довідок і звітів
  • Можливість експорту даних у систему M.E.DOC

 1. Підготовка виробництва

  • Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів
  • Ведення операційно-трудових нормативів
  • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати
  • Побудова схем застосування матеріалів (вузлів, деталей)
  • Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів

 2. Облік виробництва

  • Облік відпуску матеріалів у виробництво
  • Облік випуску готової продукції
  • Облік виробничого браку і відходів
  • Формування актів заміни матеріалів
  • Розрахунок звіту виробництва за обраний період
  • Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання
  • Інвентаризація незавершеного виробництва
  • Облік витрати матеріалів по об’єктах витрат
  • Облік якісних характеристик сировини і матеріалів
  • Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку

 3. Планування виробництва

  • Розрахунок плану виробництва
  • Планування серійного і позамовного виробництва
  • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
  • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
  • Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам
  • Формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них
  • Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу

 4. Управління студентами

  • ведення особових справ студентів;
  • формування наказів по студентам, в  т.ч. про переведення на наступний курс/навчальний період;
  • ведення документообігу по студенту від поступлення до закінчення навчального закладу;
  • розрахунок стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
  • формування графіку екзаменаційної сесії;
  • формування екзаменаційної відомості;
  • розрахунок середнього балу;
  • призначення стипендії на підставі середнього балу;
  • формування звітності.

 5. Фінансове планування і аналіз

  • Фінансові таблиці – призначений для формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов’язаних бюджетів.
  • Ааліз наявності і руху грошових засобів – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух грошових засобів.
  • Аналіз руху запасів – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух запасів.
  • План надходження і витрат по рахункам – надає інформацію про поточну наявність дебітоської та кредиторської заборгованості в любій валюті.
  • Бюджети – призначений для формування бюджетів, введення планових і збору фактичних показників на основі проведень, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаним рахункам.
  • Кошторис і план асигнувань бюджетної організації служить для ведення кошторису та плану асигнувань, формування мережі бюджетних організаціій і  реєстру розподілів відкритих асигнувань.

 6. Облік комунальних послуг

  • Ведення реєстру будинків і квартир
  • Облік мешканців
  • Облік особових рахунків квартир (договорів)
  • Щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних послуг, в т.ч. відправка рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку
  • Відправка нагадувань на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками
  • Облік показників лічильників
  • Облік оплати за послуги

Замовити дослідження