Новини

Налаштування меморіальних ордерів

При налаштуванні меморіальних ордерів в системі ІС-ПРО керуємось Наказом МФУ від 08.09.2017 р. № 755 “Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання”

Порядок складання типових форм меморіальних ордерів

Налаштування меморіальних ордерів виконується в підсистемі “Меморіальні ордери” в модулі “Головна книга”

 

Порядок розташування меморіальних ордерів (всього 17 типів ) у вікні реєстру повинен бути наступним: усі 2-і ордери, 3-і, 1-й ордер,14-й , 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 15-й, 16-й (позабалансовий), 17-й (зведений).

 

 

1. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)

 1. Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державної казначейської служби України (банках)використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок суб’єкта державного сектору асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних, інших рахунків в органах Державної казначейської служби України (поточних рахунків – в банках).
 2.  Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (іншим, поточним) рахунком суб’єкта державного сектору, тобто за наявності декількох рахунків в органах Державної казначейської служби України (банках), відкритих на ім’я суб’єкта державного сектору, вони оформлюються окремими меморіальними ордерами, які нумеруються N 2-1, 2-2, 2-3 тощо. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформлюються окремими меморіальними ордерами за видами валют.
 3. Записи операцій до накопичувальних відомостей здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (інших, поточних) рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).
 4. У накопичувальній відомості руху грошових коштів в іноземній валюті на рахунках в банках (субрахунок 2311 (2321) “Поточні рахунки в банку”) за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі “N з/п” такі записи відображаються за одним порядковим номером.

2. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)

 1. Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державної казначейської служби України (банках)використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок суб’єкта державного сектору доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів спеціального фонду з реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державної казначейської служби України (банках).
 2. За наявності декількох рахунків в органах Державної казначейської служби України (банках), відкритих на ім’я суб’єкта державного сектору, накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (поточним) рахунком та нумеруються N 3-1, 3-2, 3-3 тощо. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформлюються окремими меморіальними ордерами за видами валют.
 3. Записи операцій до накопичувальних відомостей здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).
 4. У накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в іноземній валюті на рахунках в банках (субрахунок 2311 (2321) “Поточні рахунки в банку”) за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі “N з/п” такі записи відображаються за одним порядковим номером.

3. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1  – Накопичувальна відомість за касовими операціями

 1. Накопичувальна відомість за касовими операціями застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості за відповідними субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 2211 (2221) “Готівкові кошти та їх еквіваленти”. Якщо суб’єкт державного сектору здійснює касові операції в національній та іноземній валюті, меморіальні ордери – накопичувальні відомості за касовими операціями складаються окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2 тощо.
 2. У накопичувальній відомості за касовими операціями за субрахунком 2212 (2222) “Готівка в іноземній валюті” за кожним звітом касира записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті, що застосовувалась для касової операції. У графі “N з/п” такі записи відображаються за одним порядковим номером. Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних (поточних) рахунків до каси суб’єкта державного сектору та із внесення готівкових коштів з каси на реєстраційні (спеціальні реєстраційні, поточні) рахунки також відображаються в меморіальному ордері N 2 або N 3, при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги “Журнал-головна” ці обороти виключаються.
 3. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 1-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 1-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 1.

4. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору

 1. Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору використовується для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 7011 “Бюджетні асигнування” (7021 “Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату”) (крім асигнувань із загального фонду), 7111 (7121) “Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)”, 7112 (7122) “Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі”, 7211 (7221) “Дохід від реалізації активів”, 7311 “Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів” (7321 “Фінансові доходи державних цільових фондів”), 7411 (7421) “Інші доходи за обмінними операціями”, 7511 “Доходи за необмінними операціями”). На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3.
 2. У кінці місяця підбиваються підсумки та позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 3. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 14-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 14-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 14.

 

5. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами

 1. У накопичувальній відомості за розрахунками з дебіторами ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами суб’єкта державного сектору. Відомість складається окремо за відповідними субрахунками рахунку 21 “Поточна дебіторська заборгованість” та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.
 2. Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері за цією самою формою.
 3. Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть відвантажені або надані суб’єкту державного сектору в майбутньому, або відвантаження суб’єктом державного сектору матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами за дебетом відповідних субрахунків рахунку 21 “Поточна дебіторська заборгованість” та кредитом субрахунків за графами 2, 5, 8 – 14 у рядку відповідного дебітора.
 4. Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених суб’єктом державного сектору раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані суб’єктом державного сектору в минулому, супроводжуються записами за кредитом відповідних субрахунків рахунку 21 “Поточна дебіторська заборгованість” та дебетом субрахунків за графами 2, 5, 16 – 22 у рядку відповідного дебітора. Інші записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 – 26.
 5. У графі “Залишок на кінець місяця за субрахунком 21___” розраховується загальний залишок та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
 6. Для одержання позиції “Сума оборотів за меморіальним ордером” розраховуються суми операцій на реєстраційних (поточних) рахунках суб’єкта державного сектору та за нарахованими доходами суб’єкта державного сектору.

 

6. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

 1. У суб’єктів державного сектору, де виписуються декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій.
 2. Записи в меморіальному ордері систематизуються за програмною класифікацією та найменуваннями суб’єктів державного сектору, що обслуговуються. При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду записи систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.
 3. Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до меморіального ордера після виведення підсумку за коштами загального фонду.
 4. На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 5. До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення тощо).
 6. У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером і одержані дані у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків записуються до книги “Журнал-головна”.
 7. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 5-авт.
  Складання зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за формою меморіального ордера N 5-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1 – 5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1 – 5 форми меморіального ордера N 5.
  Записи за графами 6 – 13 меморіального ордера N 5-авт групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 “Нараховано (за окремими видами)”, 10 “Утримано (за окремими видами)”, 13 “Нараховано внесків (за окремими видами)” записи здійснюються окремо за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб’єкта державного сектору, тощо) та видом утримань.

7. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами

 1. У накопичувальній відомості за розрахунками з кредиторами ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами суб’єкта державного сектору. Відомість складається окремо за субрахунками 6211 (6221) “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” та 6415 (6425) “Розрахунки з іншими кредиторами” окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.
 2. Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за цією самою формою.
 3. Отримання матеріальних цінностей та послуг, за які суб’єкт державного сектору розрахується в майбутньому, або зарахування грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані суб’єктом державного сектору в майбутньому, супроводжуються записами за кредитом відповідних субрахунків за розрахунками з кредиторами та дебетом субрахунків за графами 2, 5, 8 – 12 у рядку відповідного кредитора.
 4. У графі “Залишок на кінець місяця за субрахунком ____” розраховується загальний залишок та окремо за кожним кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
 5. Для одержання позиції “Сума оборотів за меморіальним ордером” розраховуються суми операцій на реєстраційних (поточних) рахунках суб’єкта державного сектору та за нарахованими доходами суб’єкта державного сектору.
 6. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.

 

8. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

 1. У накопичувальній відомості за розрахунками в порядку планових платежів ведеться облік розрахунків за продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, що здійснюються в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
 2. Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за цією самою формою.
 3. Записи у накопичувальній відомості здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком тощо) в міру здійснення операцій.
 4. Перерахування постачальникам планового авансу супроводжується записами за дебетом субрахунку 2111 (2121) “Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги” або 2113 (2123) “Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги” та кредитом відповідних субрахунків за графами 2, 5, 8 – 12.
 5. Отримання продуктів харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів від постачальників супроводжується записами за кредитом субрахунку 2111 (2121) “Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги” або 2113 (2123) “Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги” та дебетом відповідних субрахунків за графами 2, 5, 14 – 22.
 6. У графі “Залишок на кінець місяця за субрахунком ____” розраховується загальний залишок та окремо за кожним постачальником у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
 7. Для одержання позиції “Сума оборотів за меморіальним ордером” розраховуються суми операцій на реєстраційних (поточних) рахунках суб’єкта державного сектору та за отримані суб’єктом державного сектору продукти харчування.
 8. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.

 

9. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

 1. У накопичувальній відомості за розрахунками з підзвітними особами ведеться облік розрахунків з підзвітними особами в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Накопичувальна відомість за субрахунком 2116 (2126) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами” складається щомісяця за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.
 2. Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за цією самою формою.
 3. Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 2116 (2126) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами”. Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси суб’єкта державного сектору авансові суми, а такожпро витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 2116 (2126) “Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами”.
 4. Інші записи здійснюються у випадках придбання підзвітними особами необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 5. У графі “Залишок на кінець місяця за субрахунком 2116 (2126)” розраховується загальний залишок та окремо за кожною підзвітною особою в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
 6. При підрахуванні позиції “Сума оборотів за меморіальним ордером” розраховуються суми операцій з руху коштів у касі установи.
 7. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 8. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 8-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 8-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 8.

 

10. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

 1. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб необоротних активів, до яких належать основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість. Записи здійснюються щодо кожного документа (акт приймання-передачі основних засобів, акт внутрішнього переміщення основних засобів, акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, акт списання основних засобів (часткової ліквідації), акт списання транспортних засобів, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду тощо) із зазначенням матеріально відповідальної особи.
 2. Якщо на необоротний актив, який вибуває, нарахований знос, він відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 14 “Знос (амортизація) необоротних активів”. Сума зносу розраховується на підставі даних відповідних інвентарних карток.
 3. Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках.
 4. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 9-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 9-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 9.

 

11. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів

 1. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.
 2. У кінці місяця підсумки за всіма графами підраховуються.
 3. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 10-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 10-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 10.

 

12. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11 Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

 1. Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування використовується в тих випадках, коли суб’єктом державного сектору складається декілька накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування.
 2. Меморіальний ордер складається за результатами місяця на підставі накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (суб’єктом державного сектору).
 3. Записи у накопичувальній відомості здійснюються окремо за кожним постачальником.
 4. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 11-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 11-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 11.

 

13. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12 Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

 1. Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування використовується в тих випадках, коли суб’єктом державного сектору складається декілька накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування.
 2. Меморіальний ордер складається в кінці місяця на підставі накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (суб’єктом державного сектору).
 3. До меморіального ордера переносяться підсумки з відомостей витрачання продуктів харчування за відповідною кореспонденцією субрахунків. Крім того, до ордера вносяться дані з інших видаткових документів на продукти харчування.
 4. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 5. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 12-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 12-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 12.

 

14. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13 Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів

 1. Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів використовується для обліку операцій про витрачання виробничих та інших запасів, крім продуктів харчування.
 2. До меморіального ордера заносяться дані з первинних документів про витрачання матеріальних цінностей (накладних (вимог), забірних карток тощо).
 3. У кінці місяця підраховуються підсумки за всіма графами. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 13-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 13-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 13.

 

15. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15 Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

 1. Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей складається у централізованих бухгалтеріях на підставі відомостей за розрахунками з батьками.
 2. Зведення відомостей відкривається виведенням залишку на початок місяця. У кінці місяця за всіма графами розраховуються підсумки на кінець місяця. Усі записи здійснюються окремо за кожною обслуговуючою установою (дитячою групою).
 3. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 15-авт. Порядок складання відомості за формою меморіального ордера N 15-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 15.

16. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 Накопичувальна відомість позабалансового обліку

 1. У накопичувальній відомості позабалансового обліку ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об’єктів позабалансового обліку.
 2. До граф 1 – 6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7 – 12 – дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об’єктів, які обліковуються на позабалансових рахунках:
  01 “Орендовані основні засоби та нематеріальні активи”;
  02 “Активи на відповідальному зберіганні”;
  03 “Бюджетні зобов’язання”;
  04 “Непередбачені активи”;
  05 “Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані”;
  06 “Гарантії та забезпечення отримані”;
  07 “Списані активи”;
  08 “Бланки документів суворої звітності”;
  09 “Передані (видані) активи відповідно до законодавства”.
  На кінець кожного місяця розраховується вартість залишку об’єктів позабалансового обліку (графа 5) за даними цієї графи на початок місяця та записами, внесеними до цієї графи протягом місяця, з урахуванням даних, наведених у графах 8 і 11.
 3. За необхідності накопичувальна відомість об’єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.
 4. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 16-авт. Порядок складання меморіального ордера N 16-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 16.

17. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 17

 1. Меморіальний ордер N 17 застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах N 1 – 16, та для операцій, за якими непотрібно складати накопичувальні відомості та зведення.
 2. Записи в меморіальному ордері здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.
 3. Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується залежно від характеру операцій за дебетом одного субрахунку та за кредитом іншого субрахунку чи дебетом одного субрахунку та кредитом декількох субрахунків або навпаки – за кредитом одного субрахунку і дебетом декількох.
 4. Таким меморіальним ордерам присвоюються номери, починаючи з N 17, за кожен місяць окремо.
 5. Позиція “Сума оборотів за меморіальним ордером” у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги “Журнал-головна”.
 6. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера N 17-авт.  Порядок складання меморіального ордера N 17-авт аналогічний порядку складання меморіального ордера N 17.

Операції редагування, додавання та видалення запису меморіального ордеру викликається у вікні Вибору меморіального ордеру за допомогою стандартних гарячих клавіш (меню і значків). В цьому ж вікні викликається операція зміни черговості за допомогою комбінації клавіш Ctrl+стрілки.